Rietavo savivaldybė - ES naujienos_LIT

 
Law Information Activities Facilities Honorary Citizens
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visitors

From: 2012-01-15
In total: 18894700
Today: 0
Online: 0
First page > EU News
Versija spausdinimui
ES naujienos_LIT

Partner Search Herts Sports Partnership

PENKTOJI EKONOMINĖS, SOCIALINĖS IR TERITORINĖS SANGLAUDOS ATASKAITA

Project description_youthMedia_eng

60 EU Drugs Programme - University of Wolverhampton

58 Children  Young People Rough Sleepers 2

4- Application Form 4th call

EXPRESSION OF INTEREST HABI.LAND

HABILAND draft per partners 18 02 11

IES Guanarteme para Asoc Multilat Comenius

CEIP Camino de la Madera para Asoc Mulilat Comenius

Partner Search - Leonardo Partnerships - CPD of teachers - BCU KF.DOC

EMPLOYMENT+ project proposal and partner search

Partner Search Form Template - New Media and Music Heritage Leonardo Parnterships Project

CEPG_ldar-para Asoc Grundtvig

 

Savaitės aktualijų ir įvykių Briuselyje apžvalga

gruodžio 13-17 d.

2010 m. Nr. 46

Regionų komiteto Aplinkos, klimato kaitos ir energijos komisijos (ENVE) posėdis

Regionų komiteto Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos (CIVEX) posėdis

Regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos (NAT) posėdis

Vengrijos pirmininkavimo prioritetai

Mastrichto miestas ieško partnerių Interreg IV C programos projektui

NAUJIENOS IŠ REGIONŲ KOMITETO

Regionų komiteto Aplinkos, klimato kaitos ir energijos komisijos (ENVE) posėdis

2010 m. gruodžio 10 d. įvyko Regionų komiteto Aplinkos, klimato kaitos ir energijos komiteto posėdis, kuriame aptartas nuomonės projektas „Tausus biomasės vartojimas“. Posėdžio metu vyko dvi diskusijos: teminė diskusija dėl 2010 m. Europos aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitos pagrindinių išvadų („SOER 2010“) ir apskritojo stalo diskusija dėl vietos ir regionų valdžios institucijų perspektyvų ES kosmoso politikos srityje.

Pristatant nuomonę dėl tausaus biomasės vartojimo buvo tvirtinama, kad būtina ne tik atsižvelgti į augančią tarptautinę prekybą medienos granulėmis, bet ir nedelsiant nustatyti šioms medžiagoms privalomus tvarumo kriterijus. Pabrėžta, kad rengiant nacionalinius ir biomasės planus reikia prie jų pridėti su biomase susijusius dokumentus, nurodančius įrengimų tipą ir dydį, biomasės kilmę (vietinė, importuota ir t.t.). Taip pat pritarta, kad biomasei, pagamintai už ES ribų ir ES teritorijoje, būtų taikomi tokie patys kokybės kriterijai. Pasisakiusieji politikai išreiškė susirūpinimą apie biomasei gaminti reikalingų žaliavų problemą: kokios gali būti pasekmės, jei visos šalys visose savivaldybėse intensyviai pereis prie biomasės naudojimo šilumos gamybai.

Švedijos mokslininkas Roman Uhel pateikė „SOER 2010“ informaciją, kurioje vertinamos įvairios ES valstybės pagal tai, kaip jos prisitaiko prie klimato kaitos pasekmių, pateiktos vandens, dirvos, oro taršos tendencijos. Pastebėta, kad per paskutinius 30 metų buvo daug padaryta gerinant ES aplinką, bet išlieka daug iššūkių, kurių svarbiausi yra vartotojiškos filosofijos ir praktikos pakeitimas nauju mąstymu, o taip pat mokymasis dirbti bendradarbiaujant ir kooperuojantis, nes veikti šalims atskirai darosi visiškai nebe efektyvu. Europa, pasak pranešėjo sunaudoja dvigubai daugiau, negu pati pagamina, todėl žmonių elgsenos ir požiūrio į vartojimą ir tausojimą keitimas tampa esminiu uždaviniu. 

Komisijos posėdyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Telšių r. savivaldybės tarybos narys Donatas Kaubrys, Panevėžio r. savivaldybės meras Povilas Žagunis. 

ENVE komiteto nariai patvirtino Šiaulių m. mero pavaduotoją Daivą Matonienę pagrindine pranešėja rengiant nuomonę apie ES finansinio mechanizmo - LIFE programos - panaudojimo aplinkos ir aplinkos konservavimo finansavimo srityje. Sąlyginis nuomonės pavadinimas „ES LIFE instrumentas - kelias į priekį“ (anglų k. EU LIFE instrument the way forward“).

Regionų komiteto Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos (CIVEX) posėdis

2010 m. gruodžio 13 d. įvyko Regionų komiteto Pilietybės, valdymo, institucijų ir išorės reikalų komisijos posėdis. Posėdžio metu aptarti keturi nuomonių projektai: „Pilietybės ataskaita“ , „Sumanus reguliavimas“, „Rytų partnerystės iniciatyvos įgyvendinimas Azerbaidžane ir vietos ir regionų valdžios institucijų Azerbaidžane ir ES bendradarbiavimo plėtojimas“ (savo iniciatyva), „Sezoniniai darbuotojai ir bendrovių viduje perkeliami asmenys“. Posėdyje buvo išklausyta Europos Sąjungos Plėtros ataskaita ir veikla, susijusi su Techninės pagalbos ir keitimosi informacija biuru (TAIX) bei informacija apie nepriklausomų suinteresuotų subjektų aukšto lygio grupės administracinę naštą.

Posėdyje dalyvavo Švenčionių r. savivaldybės meras Vytautas Vigelis, Vilniaus r. savivaldybės tarybos narys Gediminas Paviržis, Skuodo r. savivaldybės mero pavaduotoja Odeta Žerlauskienė. G. Paviržis pateikė 4 pakeitimus nuomonei dėl Rytų partnerystės iniciatyvos įgyvendinimo Azerbaidžane. 

Regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos (NAT) posėdis

2010 m. gruodžio 14 d. įvyko Regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos posėdis, kurio metu aptarti keturi nuomonių projektai: „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti GMO auginimą, ir Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl valstybių narių laisvės spręsti dėl genetiškai modifikuotų kultūrų auginimo”, „Turistų lankomiausias žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“, „Dėl maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims“, „Vietinio maisto sistemos“, „Žinios apie jūrą 2020. Jūrų duomenys ir stebėjimas pažangaus ir tvaraus augimo labui“.

Pristatant ,,Turistų lankomiausias žemynas – Europa“ nuomonę, buvo aptartos svarbios turizmo veiksmų gairės: Europos turizmo konkurencingumo stiprinimas, tausaus, atsakingo ir kokybiško turizmo vystymasis, ES įvaizdžio ir populiarumo didinimas, finansinių priemonių potencialas.

Posėdyje buvo pritarta NAT komisijos 2011m. darbo programai.

Paskutiniame 2011 m. ANT komisijos posėdyje dalyvavo Šilutės r. savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Skutulienė, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Vytas Aputis, Tauragės r. savivaldybės tarybos narys Robertas Piečia. 

KITOS NAUJIENOS

Vengrijos pirmininkavimo prioritetai

Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m birželio 30 d. pirmininkausianti Europos Sąjungai Vengrija pradeda skelbti pirmininkavimo prioritetų sąrašą. Pirmininkavimas yra tokia nustatyta tvarka, kai kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė paeiliui po pusę metų pirmininkauja visai Tarybai, Europos Vadovų Tarybai ir pagaliau visai ES.

Pirmasis ir pats svarbiausias darbas Vengrijos pirmininkavimo metu, kaip skelbia oficialūs Vengrijos vyriausybės šaltiniai, bus išėjimo iš krizės veiksmų koordinavimas, darnios plėtros skatinimas ir darbo vietų kūrimas.

Vengrija bus pirmoji pirmininkaujanti valstybė, kuris veiks pasinaudodama neseniai sukurtu Europos Semestro mechanizmu, procedūra, kuri vykstančius konkrečius pažangos procesus, remiantis Stabilumo ir augimo paktu, lygins ir derins su bendrosios ekonominės politikos gairėmis.

Bendrosios rinkos aktas ir 2011 m. ES biudžeto tobulinimas yra klausimai, kurie taip pat minimi tarp Vengrijos pirmininkavimo prioritetų.

Didelis iššūkis pirmininkaujančiai šaliai bus efektyvios energetinės politikos kūrimas. 2011 m. vasario pradžioje numatytas tam klausimui nagrinėti Tarybos posėdis. ES institucijų priartinimas prie ES piliečių, Stokholmo Programos įgyvendinimas teisingumo ir vidaus reikaluose, Šengeno erdvės išplėtimas, sudarant naujas galimybes Rumunijai ir Bulgarijai yra svarbūs darbai, kuriuos ketina koordinuoti pirmininkaujanti Vengrija.

Be to, Vengrija „ketina priartėti prie ES gyvenančių 12 milijonų romų tautybės žmonių“, kurių 700 000 – 800 000 gyvena Vengrijoje. Ji bandys derinti ir koordinuoti įvairių šalių pastangas, nukreiptas į romų integracijos procesus. 

Vengrija tikisi, kad iki 2011 m. liepos mėn. bus užbaigtos derybos su Kroatija dėl jos narystės ES ir tikisi toliau tęsti derybas su Turkija bei numato būsimų derybų procedūras su Islandija.

Vengrijos pirmininkavimą 2011 m. antrojoje pusėje perims Lenkija, 2012 m. pirmininkaujančios šalys bus Danija ir Kipras, kurias 2013 m. keis Airija ir Lietuva. 2010 metais numatoma parengti Lietuvos pirmininkavimo ES komunikacijos metmenis, o 2011 pradėti jos įgyvendinimą 

 Mastrichto miestas ieško partnerių Interreg IV C programos projektui

Mastrichto miesto savivaldybė (Olandija) ieško partnerių, su kuriais galėtų parengti ir pateikti projektą šiuo metu skelbiamam INTERREG IV C programos kvietimui. Projekto paraiškos pateikimo paskutinė data 2011m. kovo 31d.

Būsimo projekto tikslas yra nustatyti tinkamą politiką ir veikslų priemones, kurios pagerintų regiono kultūros paveldą ir atgaivintų regiono agrokultūrinį gamtovaizdį. Išsamesnis projekto aprašymas pateiktas priede Partnership-interreg IV C-Maastricht.

Norintys dalyvauti projekte partneriai prašomi kreiptis į Henrik Fokke elektroniniu laišku adresu henrik.fokke@maastricht.nl.

  

Povilas Kuprys

LSA atstovas Briuselyje

PASTABA: tai paskutinė žinučių siunta rengta Povilo iš Briuselio.

Sėkmės Jums!

Sėkmės naujajai LSA atstovei Briuselyje – Karolinai.

 

Last Update: 2011-05-31 13:48:31

 
Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 3, 90316 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.