Rietavo savivaldybė - Socialinė parama

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
Pradžia > Veiklos sritys
Versija spausdinimui
Socialinė parama

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS IŠSINUOMOTI SOCIALINĮ BŪSTĄ

Šeimos ir asmens  pajamos ir turtas neturi viršyti šių dydžių:

 1. Asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 11000 litų, turtas – 19500 litų.

 2. Dviejų, trijų asmenų šeimos   grynosios metinės pajamos – 22000 litų, turtas – 39000 litų.

 3. Keturių ir daugiau asmenų šeimos  grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 6600 litų, turtas vienam asmeniui – 19500 litų.

Į šeimos ir asmens pajamas įskaitoma:

1. Su darbo santykiais susijusios pajamos, išskyrus mokinių, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose pagal bendrojo lavinimo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, su darbo santykiais susijusias pajamas.

2. Autorinis atlyginimas.

3. Pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šalpos išmokos, išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą.

4. Dividendai.

5. Palūkanos.

6. Individualiosios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno.

7. Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą.

8. Pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro.

9. Išmokos žemės ūkio veiklai.

10. Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai).

11. Kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos, išskyrus: transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; kompensacijas donorams; išmoką vaikui, mokamą pagal Išmokų vaikams įstatymą; socialinę stipendiją; pagalbos pinigus, mokamus pagal Socialinių paslaugų įstatymą.

12. Išeitinė išmoka, išmokama nutraukiant darbo sutartį.

13. Išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui.

14. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa.

15. Turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją).

16. Labdara piniginėmis lėšomis, kurios bendra suma viršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžius.

17. Gautos dovanų piniginės lėšos.

18. Paveldėtos piniginės lėšos.

19. Užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos.

20. Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą.

21. Turto nuomos pajamos.

22. Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai.

23. Kitos faktiškai gaunamos pajamos.

 

Į šeimos ir asmens turtą įskaitoma:

1. Statiniai, taip pat ir nebaigti statyti statiniai.  2. Privalomos registruoti transporto priemonės. 3. Privaloma registruoti žemės ūkio technika.4. Žemė, įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių.5. Gyvuliai, paukščiai, žvėreliai, bičių šeimos, jei jų bendra vertė viršija 4 000 litų.6. Akcijos, obligacijos, vekseliai ir kiti vertybiniai popieriai, pajai, jei jų bendra vertė viršija 2 000 litų.7. Meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė viršija 2 000 litų.8. Piniginės lėšos, turimos bankuose bei kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose, jei jų bendra suma viršija 2 000 litų.

Nekilnojamojo daikto vertė nustatoma pagal valstybės įmonės Registrų centro (toliau vadinama – Registrų centras) išduotame nekilnojamojo daikto nuosavybės dokumente nurodytą vidutinę rinkos vertę. Jeigu nekilnojamojo daikto nuosavybės dokumente vidutinė rinkos vertė nenurodyta arba apskaičiuota daugiau kaip prieš 5 metus, asmuo (šeima) kreipiasi į Registrų centrą dėl vidutinės rinkos vertės apskaičiavimo ar jos patikslinimo. Jeigu valstybės parama suteikiama turimam būstui rekonstruoti ar neįgaliųjų poreikiams pritaikyti, į asmens (šeimos) turtą neįskaitoma rekonstruojamo būsto vertė; taip pat neįskaitoma už valstybės remiamą būsto kreditą įgyto būsto vertė, siekiant nustatyti, ar asmuo (šeima) turi teisę į subsidiją būsto kredito daliai padengti, jeigu asmuo teisę į šią subsidiją įgyja jau gavęs būsto kreditą.

   Transporto priemonės vertė nustatoma pagal transporto priemonės įsigijimo dokumentuose nurodytą vertę. Senų automobilių, naudojamų ilgiau kaip 7 metus nuo jų pagaminimo, vertė neįskaitoma.

  Vertybinių popierių vertė nustatoma pagal jų nominalią vertę, nurodoma jų rūšis, pavadinimas, kiekis, nominali vertė ir įsigijimo data. Jeigu suminė vertybinių popierių vertė mažesnė kaip 2000 litų, jų vertė neįskaitoma.

    Sukauptos piniginės lėšos įskaitomos, jeigu jų vertė metų pabaigoje visose banko sąskaitose didesnė kaip 4000 litų. Deklaruojamas pinigines lėšas neprivaloma pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais, išskyrus lėšas, paskolintas ir laikomas banke ar kredito įstaigoje. Deklaruojant paskolintas lėšas, būtina nurodyti sumą, paskolos sutartį ir pridėti jos nuorašą.

  Į šeimos ir asmens  pajamas įskaitomos pajamos atskaičius pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pajamos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais arba įstatymų nustatyta tvarka įformintais sandoriais. Šeimos pajamos apskaičiuojamos sudėjus visų šeimos narių pajamas.

Savivaldybės socialinio būsto nuomai sudaromi 6 sąrašai:

1. Jaunų šeimų.

2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

3. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų. Į šį sąrašą įrašomi buvę našlaičiai ir be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, kurie, pasibaigus jų globos ar laisvės atėmimo terminui yra ne vyresni kaip 35 metų.

4. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys. Į šį sąrašą įrašomi asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60–70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė; taip pat šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė; asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimos, kuriose yra tomis ligomis sergančių asmenų.

5. Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomos visos šeimos ir asmenys, nepatenkantys į 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytus sąrašus.

6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.

 Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo, pagal nustatytus sąrašų prioritetus.

        Asmenys pateikia:
1. Rašytinį prašymą įrašyti į sąrašą.
2. Užpildytą asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto deklaracijos formą teisei į valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą nustatyti. Kartu su užpildytu prašymu ir deklaracijos forma pateikiami dokumentai, pažymos:
2.1. asmens dokumentai ir jų kopijos (pasai ar asmens tapatybės kortelės, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai);
2.2. pažyma (pažymos) iš Savivaldybės apie asmens (šeimos atveju - visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą; 
2.3. pažymos iš Sodros apie asmens (jo šeimos narių) valstybinio socialinio draudimo laikotarpius per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių; 
2.4. pažymos apie asmens (jo visų šeimos narių) turtą ir visas gautas pajamas per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių;

2.5. valstybės įmonės Registrų centro  pažyma (pažymos) apie asmens, šeimos atveju - visų šeimos narių (ir nepilnamečių vaikų) nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimus/turėtus visus nekilnojamuosius daiktus 5 metų laikotarpyje; 
2.6. jei nekilnojamasis daiktas perleistas kitiems asmenims, būtina turėti pirkimo-pardavimo, dovanojimo ar kitas sutartis (jų kopijas);
2.7. jei reikia, pateikiami neįgalumą patvirtinantys dokumentai;
2.8. jei reikia, pateikiami našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų statusą patvirtinantys dokumentai (teismo dėl globos ar rūpybos skyrimo sprendimo kopija, Savivaldybės institucijos sprendimo, potvarkio kopija, asmens gimimo, tėvų mirties liudijimų kopijos, globos įstaigų pažymos);
2.9. nuomos sutarties kopija, jei asmuo nuomoja Savivaldybės būstą;
2.10. Pažyma iš kitos savivaldybės, kad šeimos narys neįrašytas į sąrašą, nenuomoja socialinio būsto kitoje Savivaldybėje, jei pareiškėjo šeimos narys yra deklaravęs gyvenamąją vietą kitoje vietovėje.

Prašymas

Deklaracijos forma

Teisės aktai, reglamentuojantys Savivaldybės socialinio būsto nuomą:

  1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti  įstatymas (Žin.1992, Nr.14-378). http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350654

 2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo  patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 52-2345). http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329015

 3. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl socialinio būsto formavimo ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimo tvarkos aprašų patvirtinimo”.  /index.php?92211850

 4. Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl šeimų ir asmenų turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, registravimo Rietavo savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo”.

2009 m. išnuomoti būstai:

 1. Iš jaunų šeimų sąrašo – 1.

2. Iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių) sąrašo – 4.

3. Iš neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys sąrašo – 3.

4. Iš  bendrojo sąrašo – 1.

5. Iš socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto pagerinimą, sąrašo – 1.

Informacija teikiama tel. (8 448) 73 216, el. p. V.Galdikiene@rietavas.lt, kontaktinis asmuo –  Vanda Galdikienė.

Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-23 15:47:35

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.